Reglur um sjóstangaveiði.

(Staðfestar á aðalfundi Sjól, haldinn á Reykjavík 4. mars 2013)


Landssamband sjóstangaveiðifélaga Sjól setur eftirfarandi reglur sem gilda skulu á mótum aðildafélaga Sjól þar sem keppt er um stig í Íslandsmóti.

1. gr. Keppendur.

Allir félagsmenn aðildarfélaga Sjól 18 ára og eldri svo og þeir sem verða 18 ára á keppnisári geta orðið keppendur á mótum aðildarfélaganna. Félagsmenn sem verða 16 ára á keppnisári svo og 17 ára keppendur hafa einnig þátttökurétt með skriflegu samþykki forráðamanna sinna. Aðildarfélögum er heimilt að veita keppendum utan félaga, innlendum eða erlendum þátttökurétt í sínu móti, en eru ekki skuldbundin til þess.

2. gr. Fiskitegundir og veiðibúnaður.

Félögin viðurkenna allar fiskitegundir sem dregnar eru úr sjó. Keppandi keppi með einni stöng með hjóli og línu. Honum er heimilt að hafa allt að 3 stangir um borð þar af eina varastöng, samsetta með hjóli og línu, en óheimilt er að setja á hana slóða með krókum og sökku fyrr en hin stöngin hefur verið lögð til hliðar og slóði með krókum og sökku tekinn af. Bannað er að láta veiðistöng hvíla á borðstokki báts meðan veitt er. Aðeins má keipa með stöng. Hámarksfjöldi króka eru þrír. Þríkrækja jafngildir tveimur krókum. Keppendur á sama báti skulu leitast við að nota sem líkasta þyngd af sökkum. Þeir skulu að jafnaði allir vera á sömu síðu og er óheimilt að veiða nema úr sínu veiðiplássi.

3. gr. Veiðitími.

Til að mót teljist gilt í stigagjöf til Íslandsmeistara skal það vera að hámarki tveir dagar. Keppni hvers veiðidags takmarkast við sex tíma minnst og tíu tíma hámarks veiðitíma. Veiðitími telst vera sá tími sem líður frá brottför og þar til veiðarfæri eru dregin úr sjó. Veiðidegi skal ávallt ljúka út á sjó. Mótsstjórn er heimilt að skipuleggja eins dags veiði innan veiðitímans sem sérstaklega er ætlað yngri og eldri veiðimönnum, miða skal við 25 ára og yngri annars vegar og hins vegar 60 ára og eldri. Veiðimaður sem skráir sig til veiði einn dag, skal gera grein fyrir hvorn daginn hann vill veiða, mótsstjórn úthlutar honum veiðidegi í samræmi við óskir hans ef mögulegt er. Eins dags veiði skal auglýsa sérstaklega í mótsboði.

4. gr. Brottför úr höfn.

Við mótssetningu er skylt að gera skipstjórum og keppendum ljósa grein fyrir veiðitíma, brottför og hvenær veiðitíma lýkur úti á sjó. Láta skal úr höfn á áður auglýstum tíma, þó keppendur séu ekki allir komnir um borð. Heimilt er þó að bregða út frá þessari reglu þar sem aðstæður krefjast þess og að undangengnu samráði við mótsstjórn. Trúnaðarmaður ásamt skipstjóra báts er þá ábyrgur fyrir að ákvæði um lengd veiðitíma samkv. 2. gr. sé haldið.

5. gr. Fyrirvari um veður.

Ef mótsstjórn telur að veður hamli veiðum annan hvorn daginn heimilast henni að fella keppni niður eða stytta veiðitíma þann daginn. Hamli veður báða daga má fella mótið niður en tilkynna um leið nýjan mótstíma eins fljótt og auðið er í samráði við stjórn Sjól.

6. gr. Skipan trúnaðarmanna.

Í mótum aðildafélaga Sjól skal velja jafn marga trúnaðarmenn úr hópi keppenda eins og bátar eru margir. Við skráningu í mót skal hvert aðildarfélag tilnefna a.m.k. þriðjung af keppendum sínum til trúnaðarmannastarfa. Vanda skal val trúnaðarmanna og skuli þeir hafa reynslu og þekkingu á reglum Sjól. Við mótssetningu skal mótsstjórn kynna trúnaðarmönnum hlutverk þeirra. Þeim skal afhent eintak af veiðireglum Sjól og mælistikur þar sem skýrt og greinilega kemur fram lágmarksstærð þorsks og ufsa. Keppendum er skylt að koma með allan fisk að landi sem nær lágmarksstærð og skal honum landað óslægðum. Heimilt er keppanda að landa einum undirmálsfiski af hverri tegund, enda sé það eini fiskurinn í viðkomandi tegund og telst hann þá með í tegundaverðlaunum og í heildarafla viðkomandi veiðimanns.

7. gr. Hlutverk trúnaðarmanns.

Hlutverk trúnaðarmanns skal vera:

a. Að hafa yfirumsjón með að fiskikassar, mælistika, beita, ís og nestispakkar fyrir keppendur og áhöfn fari örugglega um borð áður en lagt er að stað til veiða.

b. Að afhenda skipstjóra upplýsingaumslag og sjá til þess að kynning á björgunartækjum fari fram.

c. Að sjá til þess að keppendur raði sér á borðstokk í samræmi við mótsgögn, þannig að sá veiðimaður sem efstur er á bátalista í mótsgögnum verði fremstur (næst stefni) og síðan koll af kolli. Ef veiðimaður sem ekki er á mótsskýrslu kemur á bátinn skal trúnaðarmaður útbúa miða með einu númeri hærra en fjöldi keppenda sem fyrir eru á bátnum segir til um og láta veiðimanninn draga númer. Sá taki stæði við borðstokkinn eins og númer hans segir til um en aðrir keppendur færist í stæði samsvarandi.

d. Að sjá um að keppendur skipti um stað á miðjum veiðitíma með þeim hætti að fremsti keppandi (næst stefni) fari aftast (næst skuti) og aðrir færist fram um eitt stæði. Keppandi má ekki renna færi fyrr en aðrir keppendur hafa komið sér að sínum stæðum. Leitast skal við að skipti fari fram á meðan bátur er á siglingu sé því við komið. Ekki er heimilt að sleppa skiptingu.

e. Að fylgjast með að keppendur fari eftir þeim veiðireglum sem í gildi eru. Keppandi ber þó sjálfur ábyrgð á að afli hans sé stærðarmældur og veiðiílát rétt merkt.

f. Ef keppanda finnst á sér brotið að einhverju leyti og vill koma mótmælum til mótsstjóra ber honum að tilkynna það trúnaðarmanni sínum, sem annað hvort einn eða ásamt viðkomandi keppanda kemur mótmælum á framfæri við rétta aðila.

g. Ef keppandi gerir sig sekan um alvarlega misnotkun áfengis eða annarra vímuefna, fylgir ekki settum reglum eða gerir eitthvað það á hlut annarra keppenda sem ámælisvert getur talist, ber trúnaðarmaður að tilkynna það til mótsstjóra.

h. Þegar komið er að landi ber trúnaðarmanni að hafa yfirumsjón með löndun aflans. Veiðiílát merkt með númeri viðkomandi keppanda; allar aðrar merkingar sem gætu gefið til kynna nafn eða sveitanúmer eru stranglega bönnuð. Skrá skal á þar til gert blað heildarfjölda veiðiíláta sem landað er úr hverjum báti og hvaða tegundir fiska. Einnig skal skrá fjölda veiðiíláta við hvert númer keppanda.

8. gr. Viðstaddir um borð.

Ekki mega aðrir en áhöfn og keppendur vera um borð í veiðiskipi meðan á keppni stendur nema mótsstjóri samþykki annað. Fjöldi skráðra keppenda skal að hámarki vera sex keppendur og að lágmarki vera tveir á hverjum báti.

9. gr. Aðstoð um borð

Skipsverji eða annar keppandi má ganga frá afla og skera beitu. Einnig háfa, færa í, innbyrða og losa fisk af önglum þeirra keppenda sem í vandræðum lenda, greiða úr flækjum sem á færin eða hjólin kunna að koma, en annars ber keppanda einum að meðhöndla stöngina og veiðarfærin. Trúnaðarmaður skal sjá til þess að allir veiðimenn hafi sem jafnastan aðgang að aðstoð um borð.

10. gr. Mótsgögn til keppenda.

Við mótssetningu skulu keppendur að lágmarki fá eftirfarandi upplýsingar skriflega: Lista með nöfnum keppenda, trúnaðarmanna og báta í mótinu, röðun keppenda á báta, skipan dómnefndar og mótsstjórnar og nafn mótsstjóra. Enn fremur um veiðitíma, ganghraða báta, stærðarmörk fiska og aðrar þær reglur sem mótsstjórn vinnur eftir.

Mótsstjórn skal leggja til veiðiílát og merki á þau, mælistiku, ís, matarpakka fyrir keppendur og áhöfn og lifandi beitu. Lifandi beita er til dæmis: Smokkfiskur, loðna, síld, sandsíli, kúfiskur. Heimilt er að nota hvers konar gervibeitu.

11. gr. Útdráttur á báta.

Við útdrátt á báta fyrir mót skulu gilda eftirfarandi reglur.

Nota skal veiðigrunn Sjól við útdrátt á báta fyrir mót, eftirfarandi reglur skulu gilda.

a. Skrá skal í veiðigrunn nöfn skipstjóra, nöfn, umdæmisnúmer og skipaskrárnúmer báta einnig fjölda veiðimanna í áhöfn.

b. Skrá skal í veiðigrunn hvaða skipstjórar eru veiðandi.

c. Skrá skal í veiðigrunn nafn keppenda og sveitanúmer keppenda.

d. Skrá skal í veiðigrunn hvaða keppendur eru tilnefndir til trúnaðarstarfa og skulu þeir aldrei vera færri en skráðir bátar í mótinu.

e. Veiðigrunnur skal raða keppendum af handahófi niður á skráða báta í mótinu.

f. Veiðigrunnur skal raða skráðum trúnaðarmönnum af handahófi niður á skráða báta í mótinu einum á hvern bát.

g. Veiðigrunnur skal raða veiðandi skipstjórum niður á þá báta sem þeir eru skipstjórar á.

h. Veiðigrunni er óheimilt að raða veiðimönnum í sömu sveit saman á bát.

i. Mótsstjórn er heimilt þrátt fyrir ákvæði e. liðar þessarar greinar að raða keppendum sem skrá sig til keppni samkvæmt eins dags ákvæði 3. gr., á sérstaka báta sem einungis sigla með eins dags keppendur.

j. Ef bátur fellur úr keppni eftir útdrátt á báta skal áhöfn viðkomandi báts færð í heilu lagi yfir á afleysingabát eða dreift á aðra báta í mótinu. Ef afleysingabátur rúmar ekki keppendur bilaða/forfallaða bátsins, flytjast þeir sem síðast drógust á bátinn yfir á aðra báta. Ef afleysingabátur fæst ekki skulu keppendurnir færast yfir á aðra báta í þeirri röð sem þeir drógust á bátinn svo framarlega að ekki sé fyrir annar keppandi sömu sveitar á bátnum.

k. Fyrir útdrátt skal liggja fyrir forfallalisti með nöfnum báta sem bæta má keppendum á. Fyrsti keppandinn sem dróst á bátinn er féll úr keppni færist á fyrsta bátinn á forfallalistanum, næsti keppandinn á næsta bát á listanum o.s.frv.

l. Heimilt er að draga veiðimenn á báta fyrir sitt hvorn veiðidag samkvæmt e-h liðum þessara greinar, enda sé þess getið í mótsboði.

m. Ef gagnagrunnur liggur niðri við útdrátt á báta skal fara eftir þeim reglum sem voru í gildi fyrir veiðiárið 2008. Þetta skal þó einungis gert í samráði við stjórn Sjól.

12. gr. Gerð báta.

Leitast skal við að nota báta af sömu stærð með sem jafnastan ganghraða. Verði því ekki við komið er mótshaldara heimilt að takmarka ganghraða veiðibáta á eigin móti. Tilkynna skal það á mótssetningu. Ganghraði skal þó aldrei vera hærri en 17 sjómílur. Trúnaðarmenn skulu koma þeim tilmælum til skipstjóra og sjá til þess að þau séu virt.

13. gr. Tryggingar.

Allir keppendur á mótum aðildarfélaga Sjól skulu tryggðir fyrir tjóni sem rekja má til málsatvika sem voru á valdi mótsstjóra eða mótsstjórnar. Sjól kaupir tryggingar fyrir félögin.

14. gr. Öryggi keppenda.

Bátar skulu ekki skráðir í keppni nema fullnægjandi öryggisbúnaður (björgunarvesti) sé handa öllum um borð jafnt fyrir áhöfn sem veiðimenn. Skipstjóri skal kynna keppendum á viðkomandi báti notkun helstu öryggistækja um borð, s.s. björgunarvesta, björgunarbáts og neyðarblysa. Við mótssetningu skal mótsstjórn afhenda skipstjórum (eða í fjarveru hans trúnaðarmanni bátsins) upplýsingalista. Á listanum komi m.a. fram hvernig kynningu björgunartækja skuli háttað, nöfn báta í mótinu og skipstjóra þeirra, símanúmer bátana og mótsstjóra, leyfilegur ganghraði báta á veiðitíma, ganghraði að veiðum loknum svo og á hvaða rás talstöðvar skuli stilltar, einnig skal afhenda skipstjórum ljósrit af tryggingaskírteini og leyfi fiskistofu fyrir mótahaldi. Mótsstjórn skal tryggja að ávallt sé til staðar viðurkenndur búnaður til hífingar á ílátum með afla keppanda þegar í land er komið.

15. gr. Vigtun afla.

Brúttóvigta skal afla hvers veiðimanns sérstaklega áður en vigtun hefst. Vigta skal allan afla á löggilta vog. Stærstu fiska skal vigta eins nákvæmlega og hægt er en þó aldrei með minna en tveimur aukastöfum. Ef tveir fiskar eða fleiri af sömu tegund eru jafnstórir skal meðalvigt tegundarinnar hjá viðkomandi keppendum reiknuð út og skal hæsta meðalvigt ráða sætum. Ef tveir eða fleiri keppendur eru með jafn margar tegundir og skera þarf úr um verðlaun skal heildarvigt stærstu fiska í tegundum viðkomandi keppenda reiknuð út og hæsta heildarvigt ráða verðlaunum. Allur undirmálsafli í þeim tegundum þar sem stærðarmörk eru í gildi, skal flokkaður frá við vigtun og skráður sérstaklega. Við flokkunina skal nota mælistikur eins og þær sem notaðar eru í viðkomandi móti. Vigtun afla skal standa óbreytt samkvæmt vigtun starfsmanna mótsins, og er mótstjórn ekki heimilt að breyta henni án þess að kalla saman dómnefnd og fram komi óvéfengjanleg gögn sem sanni að mistök hafi átt sér stað við vigtun eða skráningu.

16. gr. Stig og verðlaun. Skipan í sveitir.

Við setningu móts ber mótsnefnd skylda til að kynna keppendum hvaða verðlaun eru veitt. Í mótum aðildarfélaga Sjól er keppt um stig til Íslandsmeistara, sbr. 16. 17. gr. Veita skal verðlaun fyrir stærsta fisk móts, stærstu fiska í tegund, flestar tegundir, aflahæstu sveitir svo og þrjá aflahæstu einstaklinga í karla og kvennaflokki. Að öðru leyti setur hver mótshaldari reglur um verðlaun þau sem keppt er um á mótum aðildarfélaganna. Handhafi farandsverðlauna eða bikars ábyrgist gagnvart mótshaldara að verðlaunin séu á öruggum stað og skili þeim að minnsta kosti mánuði fyrir næstu keppni. Ef flokkaverðlaun eru í boði ber að tilnefna og skrá allar sveitir áður en keppni hefst. Sveit skal skipuð fjórum keppendum, körlum eða konum, ef líkur eru á því að þrjár eða fleiri kvennasveitir verði skráðar til keppni að mati mótshaldara, er þó heimilt að hafa kynskipta sveitakeppni, enda sé þess getið í mótsboði. Við útreikning í sveitakeppni skal reikna út meðalafla þriggja aflahæstu keppanda í hverri sveit og skal sá meðalafli ráða sætum í sveitakeppni. Deilitalan við útreikning í sveitakeppni skal ávallt vera þrír.

Frá þessu er þó heimilt að gera eftirfarandi undantekningar.

1. Ef fjöldi keppenda í karla eða kvennaflokki er níu eða færri, hefur mótshaldari heimild til að skipta upp 4 manna sveit sem skráð hefur verið í mótið, til að sveitakeppni geti farið fram og enginn veiðimaður veiði stakur.

Ef sveit er skipt upp, skal það gert með þeim hætti að sá veiðimaður sem skráður er inn númer 4 í sveitinni sem skipt er upp, færist yfir í aðra sveit samkvæmt ákvörðun mótsstjórnar.

2. Ef keppendur eru stakir eða deilitalan gengur ekki upp er mótsstjórn heimilt að raða þeim keppendum sem útaf standa í þriggja manna sveitir, leitast skal við að þriggja manna sveitir séu sem fæstar og aldrei fleiri en þrjár í hverjum flokki.

3. Sömu reiknireglur gilda um þriggja og fjögurra manna sveitir þ.e.a.s. meðalafli þriggja efstu ræður sætum í sveitakeppni.


Ef veður hamlar veiðum annan daginn er mótsnefnd heimilt að veita verðlaun fyrir eins dags veiði og einnig telst mótið gilt til stiga í Íslandsmeistaratitli. Ákvarðanir mótsnefndar eða dómnefndar um afhendingu verðlauna eru endanlegar. Engu aðildarfélagi Sjól er heimilt að veita verðlaun sem á einhvern hátt stangast á við lög og reglur Sjól.

17. gr. Stigagjöf til Íslandsmeistara.

Þrenns konar stig eru gefin til Íslandsmeistara; mótsstig, bátastig og bónusstig.

Mótsstig: Aflahæsti keppandi í magni, karl og kona, í móti í kílóum talið fær 75 stig fyrir hvorn dag sem veitt er. Annar aflahæsti karlinn og konan fá 70 stig fyrir hvorn dag sem veitt er, þriðji aflahæsti karlinn og konan fá 65 stig fyrir hvorn dag sem veitt er o.s.frv. Frá þriðja sæti og niður skal talið niður í töluna 26 með 2 stiga mun á milli keppenda. Eftir það er eins stiga munur á milli keppenda, þannig að næsti keppandi fær 25 stig og síðan koll af kolli niður í 15 stig sem er lámarksstigagjöf fyrir eins dags veiði og fær enginn lægri tölu en það fyrir daginn. Ef veður hamlar veiðum annan daginn skal tvöfalda stigagjöf, bæði mótsstig og bátastig.

Bátastig: Aflahæsti keppandi á hverjum báti fær 50 stig fyrir hvorn dag sem veitt er, annar aflahæsti 43 stig, þriðji aflahæsti 36 stig og 29 stig þeir sem neðar eru á fjögurra manna bátum eða stærri.

Bónusstig: Bónusstig eru veitt með eftirfarandi hætti, fyrir stærsta fisk í tegund 5 stig, fyrir landsmet 5 stig, fyrir stærsta fisk móts 5 stig og fyrir flestar tegundir 15 stig.

Við útreikning stiga til Íslandsmeistara eru þrjú stigahæstu mót hvers veiðimanns notuð til að fá stigafjölda viðkomandi veiðimanns. Íslandsmeistari, karl og kona, verður síðan/þá sá veiðimaður sem flest stig fær úr þremur bestu mótum sínum.

Íslandsmeistarastig eru einungis reiknuð á félagsmenn í aðildarfélögum Sjól og sem keppi undir nafni eigin félags..

Verði tveir veiðimenn jafn stigaháir í verðlaunasætum á keppnistímabilinu gildir sú regla að veiðimaður, sem hefur meira aflamagn talið í kílóum úr sömu þremur mótum og hann fær Íslandsmeistarastig sín úr hlýtur Íslandsmeistaratign.

18. gr. Útreikningur bátsafla.

a. Ætíð skal deila í dagsafla báts með fjölda stanga veiðimanna um borð

b. Við útreikning bátsafla og bátastiga skal reikna hvorn dag út sérstaklega.

c. Mæti keppandi ekki til báts skal hann ekki tekinn með í útreikninga bátsins þann dag.

19. gr. Tékklisti

Stjórn Sjól skal leggja mótshöldurum til samræmdan tékklista um framkvæmd móta og skulu mótsstjórnir vinna samkvæmt honum. Tékklistinn skal kynntur aðildarfélögum til umsagnar mánuði fyrir aðalfund hvers árs og samþykktur á aðalfundi Sjól.


20 gr. Dómnefnd.

Mótsstjórn skal skipa dómnefnd sem sker úr ágreiningsefnum sem upp kunna að koma á mótinu. Aðildarfélög sem eiga keppendur í mótinu skulu tilnefna fulltrúa sinn í nefndina. Við tilnefningu fulltrúa skal þess gætt að viðkomandi hafi góða þekkingu á lögum og veiðireglum Sjól. Við mótsetningu skal tilkynna fyrirhugaðan fundartíma og fundarstað. Mótsstjórn er heimilt að takmarka kærufrest þannig að skrifleg kæra hafi komið fram eigi síðar en einum tíma fyrir auglýstan fundartíma dómnefndar. Rita skal fundargerð á fundum dómnefndar og skila fundargerðinni til stjórnar Sjól.

Komi ekki fram kæra skal mótsstjórn við mótsslit tilkynna að engin kæra hafi borist í mótinu og teljist mótið þar með löglegt.

21 gr. Skil veiðiskýrslna.

Reiknimeistarar aðildafélaganna skulu með innskráningu í gagnagrunn Sjól hafa aðgang að veiðiskýrslum aðildarfélaganna. Veiðiskýrsla skal innihalda eftirfarandi: Sundurliðaða töflu með heildarafla hvers veiðimanns þar sem kemur fram afli og stærsti fiskur í hverri tegund, skrá yfir alla báta og sundurliðaðan afla þeirra eftir veiðimönnum, skrá yfir röð keppenda í móti þar sem kemur fram sæti og heildarafli hvers veiðimanns bæði karla og kvenna, skrá yfir allar sveitir og afla þeirra, skrá yfir stærstu fiska í hverri tegund, skrá yfir stærstu fiska mótsins, skrá yfir flestar tegundir, skrá yfir Íslandsmeistarastig allra keppenda bæði í karla og kvennaflokki og skrá yfir undirmálsafla hjá hverjum veiðimanni.

22 gr. Gildistaka reglna.

Reglur þessar taka gildi við upphaf veiðitímabils ársins 2013 og falla þá eldri reglur úr gildi.

Skráning í mót

Myndir


Vefsíðugerð & vefhönnun: Smartmedia 2012